Regulamin Festiwalu Piosenki EURO-SONG 2022

VIII FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

„EURO-SONG” – CHOJNICE 2022

W tym roku pod hasłem ,,Solidarni z Ukrainą’’

Organizator - Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnicach

Współorganizatorzy – Chojnickie Centrum Kultury, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Chojnicach, Stowarzyszenie ,,Julian’’ przy SP 1 w Chojnicach

11 maja 2022godz.10.00 - Chojnickie Centrum Kultury

REGULAMIN

 1. Cele festiwalu:

a)   prezentacja umiejętności językowych i wokalnych dzieci i młodzieży

b)  popularyzacja i propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki 

c)   promowanie aktywności twórczej uczniów

d)  poznawanie kultury innych narodów

2. Warunki uczestnictwa:

a)  w festiwalu mogą brać udział: soliści, duety, zespoły wokalne i wokalnoinstrumentalne (oprócz chórów) w następujących kategoriach wiekowych:

-  szkoła podstawowa- kl. I-III

-  szkoła podstawowa- kl. IV-VI

-  szkoła podstawowa  - kl. VII, VIII

- młodzież szkół średnich

b)  uczestnicy przygotowują 1 piosenkę w języku obcym, przy akompaniamencie ,,na żywo”, lub podkładzie instrumentalnym (np. płyta CD, pendrive).

c)  solista nie może być członkiem zespołu, czyli uczestnik może brać udział tylko w jednym podmiocie muzycznym.

d)  każdą placówkę może reprezentować tylko jeden podmiot muzyczny w każdej kategorii wiekowej. Uwaga - instytucja może wystawić 2 podmioty muzyczne i 2 piosenki, ale piosenki muszą być w innych językach obcych (np. 1 piosenka w j. angielskim, a 2 piosenka w j. niemieckim).

3. Ocena uczestników:

Jury ( nauczyciele muzyki i języków obcych ) będzie oceniać:

a)   dobór i oryginalność repertuaru 

b)  umiejętności wokalne i interpretacyjne

c)   poprawność językową

d)  ogólny wyraz artystyczny

4. Sprawy różne:

a)  koszty związane z przygotowaniem, przejazdem i pobytem pokrywają uczestnicy lub sponsorujące instytucje, placówki.

b)  dla najlepszych wykonawców przewidziane są nagrody, a dla wszystkich dyplomy i pamiątki.

c)  organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrań i zdjęć z festiwalu.

d)  sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie lub wynikłe w trakcie imprezy rozpatruje organizator w porozumieniu z jury.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 8 maja 2022r. na adres organizatora:  Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 31 Stycznia 21/23 89-600 Chojnice   z dopiskiem Festiwal ,,Euro – Song”, lubdrogą elektroniczną na adreskoordynatora festiwalu :

Michał Leszczyński – e-mail : michallesz@wp.pl

Kontakt tel. 692 342 707   

VIII Festiwal Piosenki Obcojęzycznej  ,,EURO – SONG”   Chojnice  2022

 Karta  zgłoszenia

 Imię i nazwisko wykonawcy, nazwa zespołu ( ilość wykonawców)

…………………………………………………………………………………………………………………………..

kategoria wiekowa …………………………………………………………………………………………………………………………..

Tytuł piosenki

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Język wykonywanej piosenki

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Placówka, instytucja – adres , tel.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko opiekuna ( osoby przygotowującej),  oraz kontakt

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Zapotrzebowanie techniczne …………………………………………………………………………………………………………………………..

 Podpis dyrektora placówki lub opiekuna ……………………………………………………...

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć , filmów i nagrań  zawierających

wizerunek uczniów ………………………………………………..………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

występujących  podczas Festiwalu piosenki obcojęzycznej ,,Euro – Song’’ Chojnice 2022 w mediach: Internecie, prasie, telewizji, folderach reklamowych festiwalu , festiwalowych  gazetkach okolicznościowych. 

                                                                                                                      podpis rodzica/opiekuna  

……………………………………, data:……………………………………

NA GÓRĘ