Ogłoszenie nr 603676-N-2020 z dnia 2020-10-29 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi:
„Przebudowa poziomu „0” budynku SzkołyPodstawowej nr 1 w Chojnicach, polegająca na wydzieleniu korytarza pod salami gimnastycznymi”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

I N F O R M A C J A z otwarcia ofert

            Chojnice, 03.11.2020 r.

 

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 

z otwarcia ofert w trakcie postępowania o zamówienie publiczne  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.86 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

dla zadania: „Przebudowa poziomu...

NA GÓRĘ