Regulamin Piosenki Religijnej CREDO 2019

XXII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ
CREDO 2019
pamięci św. Jana Pawła II i św. Jana Chrzciciela - Patrona Chojnic
REGULAMIN
1. Termin i miejsce: Chojnice - 7 czerwca 2019 ( piątek ) - godz. 10.00 - Amfiteatr-Fosa Miejska (w razie niepogody Bazylika Mniejsza w Chojnicach).
2. Cel przeglądu:
a) uczczenie osoby św. Jana Pawła II,
b) promowanie i popularyzowanie wartości chrześcijańskich,
c) promowanie twórczości religijnej,
d) prezentowanie umiejętności wokalnych i instrumentalnych dzieci i młodzieży
e) popularyzacja piosenek o św. Janie Chrzcicielu.
3. Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach (www. sp1chojnice.szkolnastrona.pl).
4. Współorganizatorzy:
- Chojnickie Centrum Kultury
- Bazylika Mniejsza p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach
5. Zasady uczestnictwa:
a) w przeglądzie mogą brać udział: soliści, duety, zespoły wokalne, wokalnoinstrumentalne, oraz schole parafialne działające przy parafiach, wspólnotach, szkołach, ośrodkach kultury itp.
b) uczestnicy będą oceniani przez profesjonalne jury w następujących kategoriach wiekowych: - szkoła podstawowa kl. 1-3
- szkoła podstawowa kl. 4-6
- klasy VII, VIII i gimnazjalne
- młodzież ponadgimnazjalna
c) osobno będą oceniani : soliści i zespoły (duet zaliczany jest do zespołów)
d) uczestnicy przygotowują 1 piosenkę o tematyce religijnej, chrześcijańskiej. Dodatkowo można przygotować piosenkę o św. Janie Chrzcicielu - patronie Chojnic, która będzie osobno oceniana i nagradzana.
e) dopuszcza się podkład muzyczny (pół playback): z płyt CD-audio, pendrive lub akompaniament „na żywo".
6. Ocena uczestników: umiejętności wokalne, dobór i oryginalność repertuaru, stopień trudności oraz interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny.
7. Sprawy różne:
a) organizator zapewnia nagłośnienie, aparaturę do odtwarzania podkładu muzycznego, posiłek.
b) koszty związane z przygotowaniem do prezentacji, przejazdem i pobytem pokrywają uczestnicy lub sponsorujące ich instytucje.
c) każdą placówkę może reprezentować tylko jeden podmiot muzyczny np. zespół lub solista w każdej kategorii wiekowej. Każdy uczestnik może brać udział tylko w jednym podmiocie muzycznym, czyli jeżeli występuje w zespole to nie może występować jeszcze raz jako solista lub w duecie. Uczestnicy nie mogą prezentować tej samej piosenki, którą wykonywali już wcześniej w naszym festiwalu.
d) przegląd zakończy się w godzinach popołudniowo - wieczornych koncertem finałowym.
e) dla najlepszych przewidziane są nagrody, dla wszystkich dyplomy.
f) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrań i zdjęć z festiwalu.
g) sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie lub nieprzewidziane, wynikłe w trakcie imprezy rozpatruje organizator w porozumieniu z jury.
8. Wzór zgłoszenia:
a) nazwa zespołu (liczba uczestników), nazwiska i imiona wykonawców w przypadku duetu lub solisty,
b) dokładny adres, numer telefonu placówki, opiekuna lub kierownika grupy, c) kategoria wiekowa,
d) tytuł piosenki
e) wymagania techniczne, rodzaj akompaniamentu,
f) karty zgłoszenia powinny zawierać potwierdzenie dyrektora placówki lub ks. Proboszcza.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 1 czerwca 2019 roku na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1; ul. 31 Stycznia 21/23; 89-600 Chojnice; woj. pomorskie, z dopiskiem „CREDO - 2019”, lub faxem (52) 397-50-39, lub na adres emailowy koordynatora festiwalu.
Koordynator przeglądu - Michał Leszczyński - kontakt - tel.692 342 707; e-mail michallesz@wp.pl
XXII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ - CREDO 2019 pamięci św. Jana Pawła II i św. Jana Chrzciciela - Patrona Chojnic
Karta zgłoszenia
1. Imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa zespoły ( ilość osób w zespole)
…………………………………………………………………………………………………………
2. Kategoria wiekowa
………………………………………………………………………………………………………….
3. Tytuł piosenki
.............................................................................................................
4. Nazwa placówki, instytucji, oraz kontakt
………………………………………………………………………………………………………….
5. Imię i nazwisko opiekuna (osoby przygotowującej uczniów) oraz kontakt
………………………………………………………………………………………………………….
6. Zapotrzebowanie techniczne
………………………………………………………………………………………………………….
Podpis dyrektora placówki lub opiekuna ……………………………………………………..


ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć , filmów i nagrań zawierających
wizerunek uczniów ………………………………………………..………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
występujących podczas Przeglądu piosenki religijnej Credo – 2019 w mediach: Internecie, prasie, telewizji, folderach reklamowych festiwalu , festiwalowych gazetkach okolicznościowych.
(podpis rodzica/opiekuna )
……………………………………, data:……………………………………

NA GÓRĘ