Skargi i wnioski

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Juliana Rydzkowskiego  w Chojnicach

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski do Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach można składać na kilka sposobów:

  • ustnie do protokołu w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Juliana Rydzkowskiego  w Chojnicach ul. 31 Stycznia 21 /23, od poniedziałku do piątku w godz.  Od 800 do 1500
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: sp1@beep.pl
  • faksem na nr 523975039
  • pisemnie na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 ul. 31 Stycznia 21/23

89-600 Chojnice. Dyrektor Szkoły.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz 267 j.t.).

Skargi i wnioski, zarówno te nadesłane pocztą jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko(nazwę) i adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z przepisami ww.rozporządzenia skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania( §8 pkt 1)

Dyrektor Szkoły nie udziela odpowiedzi na listy i e-maile anonimowe oraz nieopatrzone adresem pocztowym.

Godziny przyjęć interesantów przez

  • sekretariat szkoły: od poniedziałku do piątku: 800 – 1500
  • Dyrektor Szkoły i Wicedyrektorzy przyjmują interesantów w każdą środę od 800 do 1400.
NA GÓRĘ